Daikatana

Daikatana John Romero's Daikatana

Сказочный шутер от первого лица, затрагивающий несколько эпох.